Regulamin Sklepu www.ctschemistry.com

1. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. DEFINICJE

1. CTS Chemistry – sklep internetowy prowadzony przez CTS Chemistry Sp. z o.o. z siedzibą w: Lublinie, ul. Frezerów 3. NIP: 9512513546
2. Czas Dostawy - czas, w którym Zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz dostarczone na adres wskazany w Zamówieniu;
3. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
4. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
5. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
6. Klient – podmiot korzystający z usług Sklepu będący (1) osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osobą prawną; albo (3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);
8. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Sklepem Internetowym Umowę Sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniem, że do ww. osób stosuje się odpowiednio wyłącznie przepisy w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
9. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
10. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletteru zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
11. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego CTS Chemistry;
12. Sklep Internetowy – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień na Towary znajdujące się pod adresem: https://ctschemistry.com/index.php/sklep/;
13. Sprzedawca; Usługodawca – CTS Chemistry Sp. z o.o. z siedzibą w: Lublinie, ul. Frezerów 3. NIP: 9512513546, adres poczty elektronicznej: office@ctschemistry.com, numer telefonu: +48 22750 20 66;
14. Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
16. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
17. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usługi Elektronicznej, będący (1) osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osobą prawną; albo (3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
18. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym CTS Chemistry funkcjonującym za pośrednictwem https://ctschemistry.com/, prowadzonym przez spółkę CTS
Chemistry Sp. z o.o. z siedzibą Lublinie, ul. Frezerów 3, 20-209
Lublin, NIP: 9512513546, KRS: 0000879695, REGON: 38803915100000
2. Dane kontaktowe do CTS Chemistry:

Adres korespondencyjny
(zwroty, reklamacje, ochrona danych osobowych)
ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno

Adres mailowy
(zwroty, reklamacje, ochrona danych osobowych)
office@ctschemistry.com

Telefon
kontaktowy

(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00-16 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt)
+48 22 750 20 66

3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego CTS Chemistry, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
4. CTS Chemistry dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta.
5. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
6. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
7. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie zostały opisane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://ctschemistry.com/.
8. W przypadku korzystania z formy płatności realizowanej za pośrednictwem serwisów PayU, odrębnym administratorem danych osobowych w związku z realizacją płatności, pozostaje właściciel ww. serwisu i to do nich Klient powinien kierować wszelkie zapytania, prośby oraz skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji płatności.

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

a) Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte w terminie 2 dni od zgłoszenia żądania.

b) Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@ctschemistry.com lub też pisemnie na adres: CTS Chemistry Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 19.
c) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
d) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta oraz składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta oraz złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@ctchemistry.com.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z CTS Chemistry w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt V Regulaminu.
2. Po kliknięciu w przycisk „kupuję i płacę” lub „zakup z obowiązkiem zapłaty” lub w inny podobny przycisk dostępny w Sklepie, Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za Zamówienie.
3. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularza Zamówienia. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych (w tym adresu dostawy) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich prawidłowość i prawdziwość.
4. CTS Chemistry zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości CTS Chemistry, co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach CTS Chemistry. Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających CTS Chemistry na podjęcie kontaktu z Klientem, CTS Chemistry udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta. Wszelkie terminy wskazane w niniejszym Regulaminie dotyczące realizacji Zamówienia ulegają wydłużeniu o czas weryfikacji prawdziwości podanych danych osobowych.
5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. CTS Chemistry niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożonego Zamówienia wraz z informacjami wynikającymi z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta i wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Z chwilą potwierdzenia złożenia Zamówienia, Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą.
6. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce, chyba że w treści opisu wyraźnie wskazano, że podana Cena Towaru jest ceną netto plus VAT w odpowiedniej stawce.
7. O łącznej cenie Towaru (z uwzględnieniem podatku VAT) będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w procesie składania Zamówienia, bezpośrednio przed ostatecznym wyrażeniem przez Klienta czynności oznaczających oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
8. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
a) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt V Regulaminu w procesie składania Zamówienia, bezpośrednio przed ostatecznym wyrażeniem przez Klienta czynności oznaczających oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży;
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. w której doręczono Klientowi powyższą wiadomość e-mail w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z tą wiadomością, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez :
a) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego;
b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej, niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.
10. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. CTS Chemistry udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
c) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
d) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego na ścieżce zakupowej oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
e) Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatnicząprowadziserwis BLUE MEDIA. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: BLUE MEDIA ul.Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, KRS 0000320590, REGON 191781561, NIP 5851351185.
2. Termin płatności:
a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
3. Zapłata uznana jest za dokonaną po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym CTS Chemistry.

7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

1. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego odbywa się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Dostawa Towaru dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
a) Przesyłka kurierska;
b) Przesyłka kurierska za pobraniem;
c) Transport własny Sprzedawcy;
d) Odbiór osobisty w CTS Chemistry Sp. z o.o. – po uprzednim umówieniu godziny dostępny pod adresem CTS Chemistry ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno.
3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) ponosi Klient i są one wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym również bezpośrednio przed dokonaniem przez Klienta czynności oznaczającej złożenie przez Klienta oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.
5. Koszt dostawy Towaru- znajduje się w załączniku „Koszty dostawy i płatności”
6. Wysyłka Zamówienia nastąpi w terminie wskazanym w karcie danego Towaru. W przypadku Towarów o różnych terminach wysyłki, wysyłka zostanie dokonana w najdłuższym podanym terminie.
7. CTS Chemistry zastrzega, że Czas wysyłki zamówienia jest liczony od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku CTS Chemistry, jednakże w przypadku wyboru przez Klienta wysyłki za pobraniem – od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
8. Termin wysyłki wskazany przez Sprzedawcę nie jest równoznaczny z terminem doręczenia Towaru do Klienta – do terminu wysyłki wskazanego przez Sprzedawcę należy doliczyć czas niezbędny na jej dostarczenie, tj. od chwili wysyłki do doręczenia Klientowi, przewidziany w regulaminie wybranego operatora kurierskiego. W przypadku dostawy transportem własnym Sprzedawcy termin dodatkowy wynosi od 5-7 Dni Roboczych
9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Zamówienie będzie gotowe do odbioru przez Klienta w terminie do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin, w każdym przypadku nieprzekraczający 7 Dni Roboczych. W przypadku Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, Zamówienie będzie gotowe do odbioru w najdłuższym podanym terminie, który nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę przy pomocy danych kontaktowych podanych w Zamówieniu.
10. CTS Chemistry zastrzega, że termin gotowości Zamówienia do odbioru jest liczony od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku CTS Chemistry, jednakże w przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze – od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

1. CTS Chemistry jest zobowiązane do dostarczania Towarów zgodnych z opisem zamieszczonym w Sklepie Internetowym.

2. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność CTS Chemistry z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób :

a) pisemnie na adres: CTS Chemistry Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno,ul. Okulickiego 1
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@ctschemistry.com.


5. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania złożonej reklamacji, zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty stwierdzenia wystąpienia wady;
b) preferowanego sposobu załatwienia reklamacji poprzez wskazanie:
I. czy Klient preferuje naprawę Towaru lub jego wymianę na nowy;
II. ewentualnie, czy Klient składa oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy czym złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży jest wyłączone w przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady;
III. czy w przypadku, gdy nie jest możliwa wymiana Towaru na wolny od wad albo usunięcie wady niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Klient składa oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą usprawnić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji w sposób zgodny z oczekiwaniem Klienta.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres: CTS Chemistry Sp. z o.o. ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno wraz z dowodem zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do CTS Chemistry, Klient przekazuje Towar wraz z opisem stwierdzonej wady oraz dowód zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w momencie złożenia reklamacji.
7. Koszt dostarczenia Towaru do CTS Chemistry ponosi Sprzedawca.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do wybranego stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 poniżej.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób
a) pisemnie na adres: CTS Chemistry Sp. z o.o. ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@ctchemistry.com.
4. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt XIII Regulaminu.
5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będący Konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
7. CTS Chemistry ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
8. CTS Chemistry dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. CTS Chemistry może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia CTS Chemistry dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
10. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 8 powyżej wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: CTS Chemistry Sp. z o.o. ul Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
13. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko CTS Chemistry i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących Konsumentami.
2. CTS Chemistry przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do CTS Chemistry.
3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami CTS Chemistry ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez ww. Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez CTS Chemistry Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. CTS Chemistry w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go ww. Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność CTS Chemistry z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
b) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Konsumenta o zmianach Regulaminu.
c) Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz obowiązujących ustaw konsumenckich.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2022r.

13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
CTS Chemistry Sp. z o.o.. ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno
https://www.ctschemistry.com
office@ctschemistry.com
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.