CTS Chemistry

VD-1 Impregnat do dachówek ceramicznych

172,94 zł
Rozmiar
172,94 zł

Opis

Impregnat VD-1 to wysokiej jakości, wodny preparat hydrofobizujący. Zwiększa odporność powierzchni na zabrudzenia, redukuje ryzyko powstawiania wykwitów. Zwiększa mrozoodporność zabezpieczonej powierzchni. Impregnat nie zmienia wyglądu powierzchni – nie tworzy powłoki. VD-1 nie zmienia paroprzepuszczalności podłoży na które jest stosowany.

Przeznaczenie

  • do zabezpieczania dachówek ceramicznych przed działaniem wody
  • ułatwia czyszczenie

Obszar zastosowań

  • impregnacja dachówek ceramicznych
  • do stosowania na starych i nowych powierzchniach.

Rezultat

  • Zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych
  • Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity, glony, porosty, grzyby i rozwój ewentualnych skażeń.
  • Nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej, pory zostają otwarte - dachówka ,,odycha"

  • Aplikacja

    1. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego podłoża i jego stanu zachowania.  
    2. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i sypkich fragmentów, wykwitów solnych oraz resztek powłok malarskich.  
    3. Podłoże powinno być suche. Dopuszczalne jest lekkie, powierzchniowe zawilgocenie.  
    4. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu impregnacji.  
    5. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami, wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, itp.

    Uwaga. Impregnacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża. 

    Sposób zastosowania

    Impregnat VD–1 produkowany jest w formie gotowej do użycia. Nie rozcieńczać. 

    1. Aplikację preparatu wykonać metodą malarską, miękkim wałkiem, pędzlem, a na dużych powierzchniach, można stosować urządzenia natryskowe z dyszą zapewniającą podawanie spłaszczonego strumienia cieczy.  
    2. W obu przypadkach należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża, nakładając jedną, równomiernie rozprowadzoną, grubszą warstwę.  
    3. Jeżeli po około 5 – 10 min. naniesiony impregnat wsiąknie w podłoże, to należy wykonać kolejną aplikację na całej uprzednio impregnowanej powierzchni. Czynność tę trzeba wykonać stosując metodę: mokre na mokre, nie dopuszczając do wyschnięcia podłoża po pierwszej aplikacji.  
    4. W zależności od właściwości i porowatości zabezpieczanego podłoża, powyższą czynność należy powtórzyć 2 lub 3 krotnie.  
    5. W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu, świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych przez minimum 5 godzin.

    Przed przystąpieniem do impregnacji zaleca się wykonanie, wg powyższych zaleceń, w mało widocznym miejscu próby reakcji podłoża na preparat.

    Uwagi i zalecenia

    Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki.  

    Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP. 

    Narzędzia należy czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu. Chronić przed dziećmi.

    VD-1 jest jednoskładnikowym preparatem na bazie siloksanów.

    Opakowanie

    • 1l
    • 5l

    Termin przydatności

    Preparat zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej od + 5 °C do + 30 °C. Chronić przed przegrzaniem. 

    Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu w temp. poniżej 0°C. 

    Dane techniczne

    • Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³ 
    • Odczyn pH: ok. 7 
    • Zapach: neutralny 
    • Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach 
    • Współczynnik nasiąkliwości: Wd < 0,1 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN 13580/ Opór dyfuzji pary wodnej: Sd = 0,0 [m] 
    • Odporność na alkalia - mierzone współ. nasiąkliwości wg PN-EN 1504-2 /EN 13580 < 10 %  
    • Głębokość penetracji: > 5 mm, pomiar wg EN 14630 
    • Współczynnik szybkości wysychania klasa 2 do 1 / w zależności od stopnia chłonności/nasiąkliwości podłoża, mierzone wg EN 13579